schválený doprovod na KLP

Dobrý den pane Františku,

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Z něj vyplývá, že v souvislosti s Vaším doprovodem na komplexní lázeňskou léčbu, či s Vaší asistencí směšujete hned tři problémy. Každý z nich je řešen trochu jinak a příliš spolu nesouvisí.

Jde o:

1) úhradu Vašeho doprovodu na cestě do lázní (tedy náhradu jeho mzdy a cestovného),

2) úhradu Vašeho doprovodu při lázeňském pobytu v lázních z veřejného zdravotního pojištění,

3) uvolnění Vašeho asistenta ze zaměstnání a náhradu jeho mzdy po dobu, kdy Vám poskytoval asistenci v lázních.

1) Jde-li o úhradu cestovného, může Vám přepisující lékař, je-li to s ohledem na Váš zdravotní stav a nemožnost jiné dopravy nutné předepsat sanitu, nebo může vystavit tiskopis Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem, kdy můžete cestovat vlastním vozem (kdy nesmíte řídit), který může být, v odůvodněných případech, souhlasí-li s tím lékař a jiná doprava nepřichází v úvahu, rovněž uhrazen z veřejného zdravotního pojištění. Pokud jde o náhradu mzdy Vašeho doprovodu za dobu dopravy při cestě do lázní, tak tento- problém řeší nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Konkrétně jde o jeho ustanovení obsažené v bodu 8, písm. a) přílohy. Zde se říká:

8. Doprovod

a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu

1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,

2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.

Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel Vašeho doprovodu (pokud se jedná o Vašeho rodinného příslušníka), který Vás dopravuje do lázní, je povinen jej uvolnit a v uvedených případech mu uhradit i mzdu. V tomto případě to však nelze na delší dobu. Stejně tak není možná úhrada u doprovázejících osob, které nejsou rodinnými příslušníky. Potvrzení o dopravě vystaví lázeňské zařízení.

2) Jde-li o úhradu pobytu a stravy Vašeho doprovodu po dobu Vašeho lázeňského léčení, kdy Vám poskytuje pomoc a asistenci, tak zde Váš předepisující lékař na poukaz na lázně vyznačí poznámku „doprovod nutný“ a v případě, že tento doprovod schválí i revizní lékař zdravotní pojišťovny, je pobyt Vašeho asistenta hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Zde samozřejmě nejsou asistentovi hrazeny lázeňské procedury, ale výhradně pouze pobyt a strava. Jen na okraj sděluji, že pobyt společně s asistentem v lázních je nutné s lázněmi předem prodiskutovat, aby byly schopny tuto službu v potřebném termínu poskytnout a asistenta ubytovat. Nejsou-li lázně schopny tento požadavek akceptovat, je nutno vybrat jiné lázně.

3) Máte-li však na mysli náhradu mzdy Vašeho doprovodu (asistenta) po dobu Vašeho pobytu v lázních a povinnost zaměstnavatele Vašeho asistenta uvolnit jej ze zaměstnání, tak zde žádný nárok asistentovi nevzniká. Zaměstnavatel není povinen Vašeho asistenta pro tyto účely uvolnit ze zaměstnání a už vůbec nevzniká doprovodu (asistentovi) nárok na náhradu jeho mzdy ze zaměstnání. Tento nárok vzniká pouze zaměstnanci pečujícímu o osobu, která ze zdravotních důvodů jeho péči nezbytně po přechodnou dobu potřebuje, ale pouze v domácím prostředí pacienta. Nikoliv u jakéhokoliv poskytovatele zdravotních služeb, lázně nevyjímaje. Pokud by s Vámi chtěl doprovod (asistent) absolvovat lázeňský pobyt a pomáhat Vám, musí si vzít v zaměstnání neplacené volno (pokud mu jej zaměstnavatel poskytne) a nepočítat s náhradou jeho mzdy, nebo řádnou dovolenou.

Chcete-li znát legislativu, kde jsou nároky na náhradu mzdy řešeny, tak v tomto případě se jde o zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Zde je nárok na ošetřovné řešen v § 39 následujícím způsobem:

§ 39

(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

a) ošetřování

1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo

2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

b) péče o dítě mladší 10 let, protože

1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,

2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo

3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.

(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo z důvodu péče o dítě podle odstavce 1 písm. b), jestliže jiný pojištěnec má z důvodu poskytování dlouhodobé péče osobě uvedené v odstavci 1 nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

(4) V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání podle věty první je možné jen jednou; u zaměstnance, který takto převzal ošetřování (péči), se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni převzetí ošetřování (péče). Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.

(5) Nárok na ošetřovné nemají

a) příslušníci,

b) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,

c) domáčtí zaměstnanci,

d) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,

e) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,

f) pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,

g) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,

h) zahraniční zaměstnanci,

i) členové kolektivních orgánů právnické osoby uvedení v § 5 písm. a) bodě 18.

(6) Nárok na výplatu ošetřovného nemá zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Je sice pravdou, že na základě stejného zákona občas vystaví ošetřující lékař tzv. „ošetřovačku“ rodiči dítěte, které absolvuje lázeňskou léčbu a tomuto rodiči tak je jeho mzda po dobu pobytu v lázních nahrazena, ale zde se nejedná o zcela čistý, zákonný způsob řešení situace. Toto řešení není v pořádku a formálně takový rodič poskytuje ošetřování svému dítěti v domácím prostředí. Takové řešení ale pro Vás, jako pro dospělou osobu, opravdu není vhodné. Nemyslím si, že by se našel předepisující lékař, který by náhradu mzdy Vašemu doprovodu podobným způsobem pomohl vyřešit.

Věřím, že je pro Vás toto vysvětlení dostačující a přeji Vám příjemnou a úspěšnou lázeňskou léčbu.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR
specialista na zdravotnickou problematiku

Navýšení počtu AP v jednoleté praktické škole

Vážená paní Terezo,

doporučuji Vám, abyste podala stížnost na Českou školní inspekci, která by měla celo věc prošetřit a případně udělat nápravu. Jiná možnost není. Pracoviště České školní inspekce je v každém kraji.


Rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na prohlédnutí reklam na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

S pozdravem Václav Krása

Stěhování - nová škola - nová asistentka pedagoga

Vážená paní Radko,

ředitelka by neměla odmítnout žáka, pokud je to spádová oblast jeho bydliště. Problém je však v tom, že ve třídě je zákonem stanovený limit žáků a pokud Váš syn by byl již nad tímto limitem, může ředitelka odmítnout takového žáka. Doporučuji Vám obrátit se na KÚ, odbor vzdělávání, případně na statutární město Ostrava a zjistit si, jak je to s naplněností tříd, ti by Vám měli pomoci.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.

  

Pracovní doba asistenta pedagoga

Vážená paní Lenko,

ředitel školy stanoví pracovní dobu všech pracovníků, s tím nic neuděláte. Samozřejmě, že to je o dohodě. Ředitel by však neměl snížit nepřímou pedagogickou činnost, pokud je stanovena SPC. Tady si můžete SPC stěžovat na postup ředitele.


S pozdravem Václav Krása

Rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na prohlédnutí reklam na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

Nový dotaz

Vážená paní Kozlíková,

postup školy, která toleruje, že asistentka nevykonává úkony, které má, je samozřejmě špatný a je potřeba, abyste podala stížnost na školskou inspekci. Dále můžete podat ještě stížnost na KÚ, odbor vzdělávání. Nevím, kdo je zřizovatelem školy, pravděpodobně město, proto by bylo dobré promluvit také s vedením města o Vaší situaci.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

Osobní asistent?

Vážená paní Hano,

při uznání osobních aktivit vůbec nezáleží na tom, zda máte osobního asistenta nebo ne. To je posouzení, zda V´áš syn, když bude dělat nějakou aktivitu, například práce na pískovišti, houpat se na houpačce, zda může tuto aktivitu vykonávat samostatně, nebo potřebuje, aby jej někdo pořád provázel, aby si neublížil a podobně. Takže pokud Vám bylo řečeno, že nemáte asistenta, tak že Vám nemůžou uznat tuto životní potřebu, tak jim sdělte, co píšu a můžete klidně říci, že to máte ode mě. 

S pozdravem Václav Krása

 

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.

Asistent pedagoga náplň práce

Vážená paní Viktorie,

samozřejmě, tak jak Vám to říkají ve škole, to není pravda. Došlo ke změně vyhlášky č. 27. Od 1. 9. letošního roku platí novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., kterou se provádí tzv. školský zákon. Tato vyhláška stanoví jako by dva druhy asistentů pedagoga. jednak jsou to asistenti pedagoga ve IV. a V. platové třídě a dále jsou to asistenti pedagoga, kteří jsou v VIII. a IX. platové třídě. Tím se vytvořili jako by dvě kategorie asistentů pedagoga. Některé školy to pojaly tak, že ti asistenti pedagoga s vyššími platovými stupni nebudou provádět sebeobslužné úkony žáků, ale budou je provádět pouze asistenti pedagoga s nižšími platovými stupni. Tento výklad je však chybný a neodpovídá vyhlášce ani školskému zákonu. To znamená, že nemáte žádnou povinnost zajištění osobního asistenta do školy a používat k tomu příspěvek na péči Vašeho syna. Je důležité, abyste do školy zašla, toto jim vysvětlila a říct, že jste tuto věc konzultovala s mnou.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.

  

Osobní asistent v MŠ

Vážená paní Janečková,

nevidím důvod, proč by Vaše dcera nemohla mít odklad docházky do MŠ. Je samozřejmé, že tím by nastoupila později základní školu, ale pokud to zdravotní stav dítěte nedovoluje, tak žádný zákon nestanoví, že není možné provést odklad. Zprávu o zdravotním stavu by měl napsat její ošetřující lékař. 

Pokud jde o Vaši asistenci ve školce, tak to záleží na dohodě mezi Vámi a školkou. Standardní to není, ale pokud školka bude takovou věc tolerovat, tak samozřejmě to může být.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.

  

Osobní asistent ve vyučování

Vážená paní Vejtasová,

o tom, kdo bude přítomen na vyučování rozhoduje zásadně vedení školy a nikoliv rodič dítěte. Není standardní, aby při vyučování byl přítomen osobní asistent a škola jej nemusí do školy vůbec pustit. Žádný právní předpis nestanoví, že má škola povinnost umožnit přítomnost osobního asistenta žáka. 

S pozdravem Václav Krása

Vážená paní, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovala Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

Asistent pedagoga/osobní asistent na střední škole

Vážená paní Jano,

právo je jednoznačně na Vaší straně. Pedagogický asistent má vykonávat i některé činnosti osobní asistence. Tak jak popisujete situaci, Vaše dcera potřebuje poměrně málo asistence. Doporučuji Vám obrátit se na Školské poradenské centrum, případně na zřizovatele školy - asi krajský úřad, aby paní ředitelce vysvětlil, jaké jsou povinnosti pedagigického asistenta. Pokud by to nepomohlo, tak mi napište podrobnosti na adresu v.krasa@nrzp.cz. Řešil bych vzniklou situaci ve spolupráci s MŠMT ČR.

S pozdravem Václav Krása

Vážená paní, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovala Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji. 

Asistent pedagoga

Vážená paní Beato,

ono to tak úplně pravda není co píšete. Asistent pedagoga má podle vyhlášky 27/2017, kterou se provádí školský zákon, také povinnosti s přípravou stravy, případně s pomocí při hygieně. To je právě proto, aby se ve třídě nemotalo 10 lidí. Nehledě na to, že osobní asistent by v zásadě jenom čekal na chvíli, kdy bude větší přestávka, kdy je možné podat nějakou stravu, případně pomoci s hygienou. 

Což však asistent pedagoga by neměl dělat je podávání léků, případně aplikace nějakých zdravotnických prostředků. To by měl dělat odborný personál a o tom usilovně jedná NRZP ČR na MZ ČR a MŠMT ČR.


S pozdravem Václav Krása


Budu rád, pokud mi rozkliknete reklamu na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Děkuji

 

asistent kamarád

Vážená paní Moniko,

pokud Váš osobní asistent bude placen pouze z Vašeho příspěvku na péči a bude hlášen na ÚP jako Vaše hlavní pečující osoba, neměl by platit pojištění a ani daň z příjmů. Současně bude zdravotně i sociálně pojištěn.

S pozdravem Václav Krása

Budu rád, poud si prohlédnete reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Děkuji. 

osobní asistent kamarád

Vážená paní Moniko,

s osobou, která pro Vás bude vykonávat osobní asistenci, byste měla mít smlouvu o rozsahu služeb a výši odměny. Osobního asistenta byste měla nahlásit na ÚP jako hlavní pečující osobu. Víc dělat nemusíte.

S pozdravem Václav Krása

Budu rád, pokud si prohlédnete reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Děkuji. 

 

Může asistent pedagoga vykonávat odborné zdravotnické úkony? II.

Vážená paní Pavlíno,

je to velmi obtížné. Nejlépe by bylo, kdyby nezbytné zdravotnické úkony ji předepsal její lékař a  škola se dohodla s agenturou Home Care, že bude za dcerou do školy docházet. Home Care by si to vykazovala jako zdravotnické úkony proplacené z veřejného zdravotního pojištění. Druhá možnost je, že budete docházet do školy Vy, protože jste pravděpodobně zaučena do této péče a rodič může vykonávat úkony, ve kterých je zaučený při péči o svoje dítě.


S pozdravem Václav Krása


Budu rád, pokud mi rozkliknete reklamu na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Děkuji

 

Může asistent pedagoga vykonávat odborné zdravotnické úkony?

Vážená paní Pavlíno,

asistent pedagoga by neměl vykonávat žádné zdravotnické úkony. O tomto problému nyní jedná odborná pracovní skupina na ministerstvu škoslství a zdravotnictví, jejíž jsem účasten. Budoucí stav by měl být takový, že zdravotnické úkony by mělive školách provádět zdravotničtí pracovníci. Školy by mohly mít smlouvu s například nejbližším zdravotnickým ambulantním zařízením, nebo se službou Home care a tato zdravotnická zařízení by vykonávala odborné služby, které by byl placeny z veřejného zdravotního pojištění.  Je to logické, protože tyto děti mají předepsány tyto úkony od lékařů, a tudíž by měly být financovány ze zdravotního pojištění.


S pozdravem Václav Krása


Budu rád, pokud mi rozkliknete reklamu na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Děkuji