přiznání ID 3. stupně a jeho výše

Dobrý den, v rámci přezkumu ID 1. stupně mi přiznali ID 3. stupně, protože nyní bojuji se závažnou chorobou. To rozhodnutí mi přináší mnoho finančních problému. Výši důchodu totiž nepočítali z mé mzdy, ale vycházeli z ID 1. stupně a jeho výše je na cca 60% než bych dostal, kdybych předtím ID 1. stupně neměl, což mi přijde neskutečně diskriminační. Navíc mi ho přiznali, aniž bych o něj žádal v době, kdy jsem pobíral nemocenskou na kterou bych měl nárok ještě půl roku. Výše důchodu je ve výši 50% nemocenské. Lze s tímto něco dělat? Například odmítnout ID 3. stupně nebo nějak napadnout výpočet důchodu? Přijde mi to jako chyba v zákonu, kdy 2 lidé se stejným příjmem, dostanou jinou výši ID 3. stupně lišícího se až o 50%. Děkuji Martin
 
Martin

Vážený pane Martine, 

pan předseda Mgr. Krása mne požádal o pomoc při posuzování Vašeho problému. Nechci obcházet podstatu Vašeho problému jako se chodí kolem horké kaše. A hned na úvod Vám s politováním musím říci, že podle současné právní úpravy není šance na jeho vyřešení ve Váš prospěch. V následujících bodech uvedu důvody, proč tomu tak je s odkazem na příslušná ustanovení zákona. Nejdříve se budu zabývat důvody, proč Vám byl zvýšen invalidní důchod z 1. na 3. stupeň a co je tedy hlavní příčina Vašich problémů.

 

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v § 8 odst. 3, písm. b) uvádí, že „okresní správa sociálního zabezpečení provede kontrolní lékařskou prohlídku, zjistí-li posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontrolní lékařské prohlídky.“ Takovou skutečností je bezesporu zjištění závažné choroby, kterou, jak uvádíte, trpíte. Výraz provede znamená, že v případě zjištění takové skutečnosti je okresní správa povinna takovou prohlídku provést.

 

Pokud se týká výše invalidního důchodu 3. stupně, v případě, kdy dochází ke změně stupně invalidity, se postupuje podle speciálního zákona, jímž je zákon č. 220/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony. V článku II. tohoto zákona v rámci přechodných ustanovení se stanoví koeficienty pro přepočet invalidních důchodů při změně stupně invalidity. Zákon stanoví pro změnu stupně invalidity následující koeficienty 

 

a) ze druhého stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,6667,

b) ze třetího stupně na druhý stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,3333,

c) ze třetího stupně na první stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 0,2222,

d) ze druhého stupně na třetí stupeň, použije se při stanovení nové výše procentní výměry invalidního důchodu koeficientu 1,3333.

Srovnáme-li hodnoty těchto koeficientů s postupem při novém přiznání invalidního důchodu, je zřejmé, že jsou výrazně odlišné.  Přestože výše uvedené koeficienty neobsahují koeficient při změně invalidního důchodu z 1. na 3. stupeň, je zřejmé, že i tady bylo použito koeficientů. Jeho výše by měla být uvedena v rozhodnutí a pro úplnost by zřejmě bylo vhodné ji znát. 

 

Pokud se týká stavu pracovní neschopnosti a invalidního důchodu, je tato úprava obsažena v § 59 odst. 2, podle kterého „dočasná pracovní neschopnost končí 30. dnem ode dne následujícího po dni, v němž byl pojištěnec posudkem okresní správy sociálního zabezpečení uznán invalidním nebo byl uznám invalidním ve vyšším stupni invalidity“, což je Váš případ. Je sice možné proti takovému rozhodnutí podat námitky podle ustanovení § 49 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, avšak tato doba činí pouhé tři dny.  S ohledem na to, že stupeň invalidity v zásadě určuje vyhláška č. 359/2009 Sb., nelze očekávat, že ani v případě včasného podání námitek by jim bylo vyhověno.

Přestože je Vámi popsaný dopad na Vaši ekonomickou stránku pro nás zcela nový a podle současné právní úpravy nemá řešení, které by bylo možné považovat za uspokojivé, zváží NRZP ČR možnost novelizace zákona o důchodovém pojištění. Jeho základem by mohl být použit způsob výpočtu výše procentní výměry v případech přiznání invalidního důchodu.Tzn. že procentní výměra invalidního důchodu 3. stupně by byla trojnásobná oproti procentní výměře invalidity 1. stupně a dvojnásobná oproti procentní výměře invalidity 2. stupně. V případě zvýšení invalidity z 1. na 2. stupeň by se pak procentní výměra invalidního důchodu 1. stupně zvyšovala o polovinu procentní výměry 1. stupně.  V případě snížení stupně invalidity by pak docházelo k opačnému postupu. Do jaké míry by takové řešení připadalo v úvahu a bylo reálné za současných ekonomických podmínek, nelze zatím stanovit. 

 

 

 

Zpracovali: JUDr Jan Hutař, ředitel legislativního odboru NRZP ČR

                   Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR