Je mou povinností využít zaslaný tiskopis a musím se nechat vyšetřit praktikem?

Vážený pane magistře, obracím se na Vás s prosbou o Váš názor a o radu. Zajímá mě, zda mám povinnost v reakci na „Žádost o podrobení se vyšetření" předložit tiskopis „Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu" vyplněný buď ošetřujícím lékařem - specialistou, nebo lékařem praktickým. Proč se ptám: Od roku 2012 jsem v ID, 3. stupeň, pokles schopnosti pracovat 70 %, jedná se o psychiatrickou diagnózu a žádné další závažné zdravotní problémy nemám a nejsem léčen s žádnou nemocí jinde než u svého psychiatra, ke kterému chodím na kontroly několikrát do roka. V letech 2013 a 2016 mi přišly „Žádosti o podrobení se vyšetření” spolu s formuláři „Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu”. V obou případech jsem na OSSZ na podatelně podával Okresní správou sociálního zabezpečení zaslaný vyplněný profesní dotazník plus lékařskou zprávu - psychiatrické vyšetření, aniž bych formulář „Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu” použil. U lékařských zpráv šlo o souhrn k datu několik dnů po obdržení „Žádosti o podrobení se vyšetření”. Vždy šlo o zprávy od mého ošetřujícího lékaře - psychiatra. Na základě těchto zpráv mi byl pokaždé po asi měsíci zaslán „Posudek o invaliditě”, kdy se stupeň ID i míra poklesu neměnily. 13. 12. minulého roku mi opět byla zaslána „Žádost o podrobení se vyšetření” (spolu s tiskopisem „Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu”), která je takřka shodná s tou z roku 2016. Opět jsem postupoval stejně, podal jsem na podatelně OSSZ vyplněný profesní dotazník a lékařskou zprávu - psychiatrické vyšetření, kde je vedle popisu mého zdravotního stavu uvedena diagnóza a vývoj onemocnění. Postupoval jsem tedy týž způsobem jako v minulých případech. Nebyl jsem schopen reagovat do v „Žádosti” uvedené lhůtě osmi dnů, ale až 29. 12, protože dříve jsem v ruce zprávu od lékaře neměl. Ve středu 5. 1. mi mi přišla „Žádost (urgence) o podrobení se vyšetření” z 31. 12. 2021, opět spolu s tiskopisem „Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu,” kde je uvedeno, že na původní „Žádost o podrobení se vyšetření” a o předložení podkladů ke kontrolní lékařské prohlídce jsem nereagoval. Což není vzhledem k tomu, že jsem se podrobil vyšetření a podklady ke kontrolní lékařské prohlídce předložil, pravda. Podle mého názoru jsem svou povinnost dle zákona, na který je v „Žádosti (urgenci) o podrobení se vyšetření” v poučení odkazováno www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-582#p53-2 splnil, protože jsem na základě „Žádosti o podrobení se vyšetření” předložil lékařskou zprávu týkající se mého aktuálnho zdravotního stavu poté, co jsem se se podrobil vyšetření mého zdravotního stavu na výzvu orgánu sociálního zabezpečení, kdy jsem se nechal vyšetřit mým ošetřujícím lékařem. Kterým se dle zákona vedle registrujícího lékaře a lékaře poskytujícího péče v zařízení ústavní péče rozumí i lékař poskytující specializovanou ambulantní péči a v textu „Žádosti o podrobení se vyšetření” je několikrát uvedeno, že se mám dostavit k vyšetření k ošetřujícímu lékaři, což jsem také udělal. Nikde v zákoně jsem nenašel, že musím předložit přiložený tiskopis „Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu” vyplněný lékařem a jde o jediný možný způsob doložení informací o mém zdravotní stavu k posouzení, ani na int. stránkách věnujících se problematice důchodů, např. na poradna.naseduchody.cz z odpovědí nevyplývá, že jde o jediný možný způsob postupu, naopak i přes tvrzení o tom, že většinou lékařskou zprávu vyplňuje praktik, se v odpovědích připouští, že tomu tak není a nemusí být vždy. V rozhovru s Janou Buraňovou, ředitelkou odboru komunikace a tiskovou mluvčí ČSSZ z roku 2017 na mesec.cz/clanky/cssz-u-prezkoumavani-invalidniho-duchodu-vas-lekar-videt-nemusi/ paní Buraňová uvádí: „Proces posuzování invalidity začíná tím, že ošetřující lékař pro potřeby OSSZ zpracuje a vystaví podklady o zdravotním stavu. To většinou dělá praktický lékař. " Kdyby jediným možným způsobem bylo předložení zmíněného formuláře vyplněného praktikem, byla by jistě formulace odlišná. Jestli mé pochybení má spočívat v tom, že jsem se měl podrobit vyšetření u praktického lékaře, tak v předmětném zákoně není výslovně uvedeno, že ono podrobení se vyšetření zdravotního stavu musí být u praktického lékaře a orgány státní moci přece nemohou ukládat občanům povinnosti nad rámec zákona a vytvářet interpretace, které se neopírají o texty zákonů. I v případech pochybností o výkladu se vždy dává přednost přijmutí autonomie jedince před výkladem svědčícím či „nadržujícím” veřejné moci a pokud v textu „Žádosti o podrobení se vyšetření” se mluví několikrát pouze o ošetřujícím lékaři, tak se výklad s ošetřujícím lékařem vyloženě nabízí a pokud jsem léčen dlouhodobě specialistou z důvodů, pro které pobírám ID, je pak ošetřujícím lékařem on. Pokud byla důvodem k urgenci skutečnost, že jsem nenechal ošetřujícího lékaře vyplnit přiložený tiskopis, aby ho poté zaslal na OSSZ, tak jde přece o pochybení formální, které nic nemění na výsledku vyšetření, které jsem doložil, zvláště když pokaždé v minulosti přesně tento stejný postup z mé strany a předložení lékařské zprávy - psychiatrického vyšetření, byl dostačující k posouzení otázky dalšího trvání invalidity. Navíc je poslední „Žádost o podrobení se vyšetření” prakticky shodná s Žádostí z roku 2016 a nic na ní nenasvědčuje tomu, že bych měl tentokrát konat jinak a předešlé postupy s doložením lékařské zprávy od mého psychiatra jsou teď už nedostatečné. V tiskopisu „Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu” je uveden jako důvod „pro posouzení invalidity KLP III. stupně, 2/2022" a z data soudím, že se samotnou lékařskou zprávou, kterou jsem doložil, nebyl posudkový lékař ani seznámen, protože se jí bude zabývat až v únoru, a u urgování se nejspíš jedná o iniciativu ze strany vyřizující osoby, odpovídala by tomu i reakce během dvou dnů od mého podání lékařské zprávy na podatelně. Nejsem v žádném případě chronický kverulant nebo tzv. bojovník proti systému. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mi ale postup pracovníka OSSZ přijde příliš formalistický a nutí mě v podstatě totéž provádět dvakrát, kdy vzhledem k mé diagnóze nejsem moc nadšen z toho, že bych ji měl nějak probírat s jiným lékařem než je můj psychiatr, ke kterému mám důvěru, to vše navíc v době koronavirové pandemie. Navíc jsem u praktika asi osm let nebyl a ordinuje nový, kterého jsem nikdy neviděl. Pokud by mi měly nějaké údaje od praktika o mém zdravotním stavu být uvedeny navíc mimo lékařskou zprávu od mého psychiatra a takzvaně mi přilepšit, tak na to doplatím já, což může být OSSZ přece jedno, ona mé zájmy nehájí. Proto by mě zajímalo, zda je skutečně mou povinností dostavit se s tiskopisem Lékařský nález pro posozuení zdravotního stavu k ošetřujícímu lékaři, nebo přímo k lékaři praktickému, nebo se jen snaží vyřizující osba mě donutit k postupu, který ona sama považuje za správný a jediný možný. Při doložení lékařské zprávy a profesního dotazníku v roce 2013 jsem si nenechal na podatelně podání lékařské zprávy a profesního dotazníku potvrdit, přišla mi pak urgence a po telefonátu s vyřizující osobou mi bylo sděleno, že tam ode mě nic nemá a musím vše doložit znovu a tím konverzace rychle skončila, proto možnost dotazu u ní a normální domluvu rovnou zavrhuji. Proto Vás prosím o odpověď, jaké povinnosti vůči orgánu státní správy v tomto případě mám a zda jsem je doložením lékařské zprávy už splnil a pokud ano, jak rámcově postupovat v reakci na „Žádost (urgenci) o podrobení se vyšetření” a co přibližně uvést a na co se odvolat. Mockrát děkuji za Váš čas, trpělivost a děkuji za odpověď. Urban
 
Urban

Vážený pane Urbane,

myslím si, že Vaše argumentace je správná a logická. Souhlasím s Vámi, že v případě, kdy Vám byl ID přiznán pro konkrétní onemocnění, je logické, že podáváte zprávu od ošetřujícího lékaře. Pokud byste žádal o ID z jiných důvodů, bylo by asi logické, aby Váš praktický lékař vyplnil uvedený tiskopis. Doporučuji Vám, abyste poslal zprávu ošetřujícího lékaře znovu společně s krátkým vysvětlujícím dopisem. Zároveň Vám doporučuji, abyste se obrátil dopisem na paní ředitelku posudkové služby ČSSZ, paní MUDr. Janu Venclovou, ČSSZ, Křížová 25, 155 00 Praha 5., a požádal ji o pomoc.

S pozdravem Václav Krása